Diensten

Innoveren?

Innoveren is het vinden van de ‘sweet-spot’ tussen maakbaarheid, levensvatbaarheid en relevantie . Innoveren gaat dus niet om uitvinden, maar om het vernieuwend toepassen van oplossingen door een combinatie van echt-kijken, re-framing van het probleem en ‘gewoon proberen’.

 

Innoveren kun je leren …

Innovatie is een vaardigheid, die je dus kunt aan-leren. Hiertoe moeten we bereid zijn om te leren van andere disciplines, disciplines waarin onze rechterhersenhelft een prominente rol vervult. Wij leren mensen en organisaties innoveren door het integreren van denk- en werkwijzes uit de wereld van ‘design’ en de wereld van ‘business’.

 

… maar moet je ook organiseren

iFramework The CRIB v1.1

Onze kennis en ervaringen op het gebied van innovatie, hebben wij vastgelegd in ons Innovation Framework©. Dit framework zorgt voor inzicht in het geheel aan capabilities die de organisatie nodig heeft om succesvol te zijn in haar innovatie. Zonder aan deze capabilities bewust en in samenhang aandacht te besteden, zal ieder succesvolle innovatie berusten op toeval en puur-persoonlijke kwaliteiten. En daarvan wil je het voortbestaan van je bedrijf niet laten afhangen …

 

Innovatie strategie

Innovatie zal ingebed moeten zijn in de bedrijfsstrategie. Doel, doelstellingen, kaders en strategie zullen moeten worden ingevuld om de innovatie inspanningen te richten en om ‘effectief’ te zijn.

 

Innovatie cultuur

Innovatie vereist op het gebied van individueel en collectief gedrag andere dingen dan de day-to-day business. Kenmerken als nieuwsgierigheid, lef, en creatief denken zijn voor ieder innovatie team cruciaal, maar doorgaans niet in grote hoeveelheden aanwezig in de bestaande organisatie. Dit gedrag ontdekken en ontwikkelen is een sleutel om effectief te innoveren.

 

Innovatie organisatie

Ja: ook innovatie moet georganiseerd worden. In de context van innovatie ligt vooral de nadruk op ‘flexibele zelf-organisatie’, het inrichten van methoden om alle innovaties in samenhang te besturen (Innovatie Portfolio Management©) en het optimaal vormgeven van de samenwerking met strategische partners.

 

Resources

Het gaat hierin om leiderschap, financiële resources (en de adequate toewijzing hiervan) en faciliteiten (Innovatie Labs) om in alle fasen van het innovatie-proces de middelen ter beschikking te hebben die nodig zijn.

 

Innovatie proces

Het primaire proces ‘Innoveren’ is gebaseerd op Design Thinking en bestaat uit 2 delen:

Decision-process: ontwikkelen van een gebalanceerde innovatie-portfolio. Hiervoor bieden we een specifieke dienst ‘STIMulate©’.

Design-process: ontwerpen van de innovaties in de portfolio, volgens de principes van Design Thinking. Hiervoor bieden we een specifieke dienst ‘Design Thinking Class©’.

 

Information & Knowledge

De brandstof waarop innovatie gebaseerd moet zijn: zonder brede en diepgaande inzichten over en kennis van a) de eigen organisatie, b) de klanten, c) trends en d) technologische mogelijkheden, gaat innovatie niet starten en zeker niet succesvol eindigen.

 

Innovatie resultaten

Why do we do it anyway? Uiteindelijk zal er (bestendig) resultaat bereikt moeten worden. Essentieel hierin is het tempo waarin ‘beloftevolle’ innovaties die uit het design-process komen, als MVP’s (Minimum Viable Products – E. Ries) in (schaalbare) productie kunnen worden genomen. Tevens het optimaliseren van de snelheid waarin continu geleerd wordt en producten doorontwikkeld kunnen worden, hierbij optimaal gebruikmakend van productie- en klant-ervaringen.